Το μάθημα λειτουργεί με τη μορφή εργαστηρίου και στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών του παιδαγωγικού τμήματος αναφορικά με την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στο μάθημα της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο . Παρουσιάζεται αρχικά το συνολικό ηλεκτρονικό τοπίο με το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχει, προβάλλονται οι ελληνικές πολυμεσικές εφαρμογές που αφορούν στο μάθημα της ιστορίας και δίνονται οι πρώτες κατευθύνσεις για το σχολιασμό τους και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Αξιοποιούνται επίσης πρότυπες ξενόγλωσσες πολυμεσικές εφαρμογές. Οι φοιτητές καλούνται στη συνέχεια να επιλέξουν λογισμικό, να το σχολιάσουν και να δοκιμάσουν τις δυνατότητές του διδάσκοντας ιστορία. Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, η τεχνολογία των πολυμέσων αξιοποιείται για να υποστηρίζει τη διερευνητική ιστορική μάθηση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αξιολογούνται πραγματοποιώντας ένα μάθημα με τη χρήση των ΤΠΕ.

Go to top