2012 Repoussi M. & Tutiaux-Guillon N. (2012), « Les recherches récentes sur les manuels d’histoire : Questions méthodologiques et théoriques », Le Cartable de Clio : 12, σ. 141-152
2012 Ρεπούση, Μαρία (2012), «Το νέο ’21. Η ανολοκλήρωτη ελληνική επανάσταση στις εθνικιστικές και κοινωνιστικές αφηγήσεις της πρώτης εκατονταετηρίδας της», στο Δέσποινα Παπαδημητρίου και Σεραφείμ Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέατες όψεις της ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα στο Γιάνη Γιανουλόπουλο, Αθήνα: Ασίνη, σ. 161-180
2011 Ρεπούση Μ., (2011), « Didactica de Historia en Grecia. Desarrollos, dudas y  restricciones », στο Lopez Facal, R., Velasco Martinez L., Santidrian Arias V. και Armas Castro X., (eds.), Pensar históricamente en tiempos de globalización,  Santiago de Compostela: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Santiago de Compostela. Espagne, σ. 37-48
2011

Ρεπούση Μ. (2011), «Οι πρώτες εκδοχές της ελληνικής ιστορικής εκπαίδευσης, τέλος 18ου – τέλος 19ου αιώνα» στο Σήφης Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, Αθήνα: Gutemberg, σ. 481-498

 2011 "History Education in Greece" , E. Erdmann & W. Hasberg (eds),  Facing and Bridging Diversity. History Education in Europe, σελίδες  43, υπό έκδοση
2010 "New Trends in History Textbook Research:Issues and Methodologies toward a School Historiography", Journal of Educational Media, Memory, and Society Volume 2, Issue 1, Spring 2010: σ. 154-70 (με Nicole Tutiaux-Guillon)
2009 History Textbooks Controversies in Greece, 1985-2008. Considerations on the text and the context”, Canadian Diversity / Diversité canadienne, vol. 7, no 1 (hiver 2009), σ. 25-30
2009 «Common trends in Contemporary Debates on History Education", ISHD Yearbook 2008/2009, σ. 75-81 
2009 «Battles over the national past of Greeks. The Greek History Textbook Controversy 2006-2007“, Geschichte für heute. Zeitschrift für historisch-politische Bildung 2/2009, σ. 56-63
2009 «La vie scolaire de l´histoire en Grèce: enjeux, changements, contradictions, controverses, XIXe-XXe siècle», Raisons, Comparaisons, Educations, la revue française d'éducation comparée, n. 4, s.d. Nicole Tutiaux-Guillon L'histoire scolaire au risque des sociétés en mutation, Paris, L'Harmattan, (2009), σ.49-66
2008 «Κείμενο και συγκείμενο στην τέχνη. Προσεγγίζοντας την τέχνη μέσα από την ιστορία. Μαθαίνοντας ιστορία μέσα από την τέχνη, Το παράδειγμα του εγχειριδίου της ΣΤ’ Δημοτικού», Η τέχνη και ο πολιτισμός ως ευέλικτο πεδίο διαθεματικών προσεγγίσεων, Επιστήμες  Αγωγής, Θεματικό τεύχος 2008,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ, σ. 47-57.
2008 “I nuovi manuali de storia in Grecia. Cronaca di una Guerra ideological sul passato nazionale», Mundus, rivista di didattica della storia 1 (2008), σ.37-43.
2007 «Politics questions history education. Debates on Greek History Textbooks», Annales de la Société Internationale pour la didactique de l’histoire Yearbook 2006/2007, σ. 99-110.
2007 «Ιστορικός εγγραμματισμός και σχολικά εγχειρίδια ιστορίας», Ματσαγγούρας Ηλίας (επιμ.), Σχολικός εγγραμματισμός. Λειτουργικός, κριτικός, επιστημονικός. Αθήνα, εκδ. Γρηγόρης, 2007, σ. 393-419
2007 «Représentations de soi masculin et de l’autre féminin dans l’éducation historique. Le cas des manuels d’histoire grecs», Horizons Universitaires 3, 4 (2007), Rabat, Université Mohammed V-Souissi, 2007, σ. 45-62
2007 "Μουσείο και Ιστορική Εκπαίδευση: Μουσειακές, σχολικές και δημόσιες ιστορίες", Μουσεία 04: 3 μέρες για τη Μουσειολογία, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΔΠΜΣ 'Μουσειολογία' και Εκδόσεις Εντευκτηρίου, 2007, σ. 60 - 65
2006 Ρεπούση Μ., Ανδρεάδου Χ., Πουταχίδης Α., Τσιβάς Α. "Ιστορική εκπαίδευση και νέες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης: το νέο σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού". Γέφυρες 31(2006), σ. 10-23.
2005 "Women’s Movements to History Education. An alternative to move from National Histories to World Histories”, Proceedings of XX Congress of Historical Sciences, http://www.cishsydney2005.org, AIO 26, International Society for History Didactics
2005 «A la recherche des femmes dans l’histoire enseignée. Rapports de genre et construction de la différence sexuée», Le cartable de Clio 5 (2005), σ. 89-97
2005 «Ο Βενιζέλος αντιμέτωπος με τα επεισόδια στη Σμύρνη», Θ. Βερέμης & Η. Νικολακόπουλος (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, τ. 14., Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005, σ. 212-213
2004 «Πηγές του τοπίου. Μνημεία και μνημειακοί τόποι»,  Κ. Αγγελάκος & Κόκκινος Γ. (επιμ.), Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο. Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004, σ. 81-99
2004

«Ιερά και θύραθεν ιστορία: σημαινόμενα και αντιφάσεις της ιστορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19ου αι.», Ίστωρ 14 (2004), σ. 69-105

2004 «Ο χώρος των γυναικών. Πολιτικά κόμματα, γυναικείες οργανώσεις και ομάδες», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ. 10ος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2004, σ 121-144
2004 "Διδακτική του 'μνημείου' και ιστορική εκπαίδευση", Μπαγάκης Γ. (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004, σ. 332-339 [σε συνεργασία με Αναγνώστου Γεωργία]
2004 "Η ιστορία διαφορετικά ή διαφορετική ιστορία; ΤΠΕ και εκπαίδευση εκπαιδευτικών: συμβιωτικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης στην ιστορία", Β' Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Αθήνα 2004, τ.Α’, σ.188-200, [σε συνεργασία με Αρμόδιο Τσιβά]
2004 «Το φύλο των γυναικών. ‘Εμφυλες ομάδες και γυναικείες διεκδικήσεις», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ. 5ος, τ. 12, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2004, σ. 181-190
2004 «L’autre comme féminin. Le cas de manuels grecs d’histoire», International Society for History Didactics, Yarbook 2004, σ. 71-90
2003 "Mixité et Enseignement en Grèce", Clio, Histoire, Femmes et Société 18 (2003), σ. 155-166
2003 "Αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση της νεότερης και σύγχρονης ιστορικής σκέψης", 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο, Η Αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος, Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2003, σ. 223-231
2002 "Εγχειριδίων Ιστορίας Λόγοι και Αντίλογοι", Σύγχρονη Εκπαίδευση 125 (2002), σ. 77-89
2001 "Learning by doing History: Electronic Environment and Historical Experiences. Local History Research Project in Higher Education", National-Louis University, Research and Training Institute of East Aegean, National and Capodistrian University of Athens, 2nd International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education, Samos 2001, σ. 265-272
2001 "Η ιστορική εκπαίδευση των δασκάλων: ζητούμενα και προτάσεις", Ο Δάσκαλος του 21ου αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη 2001, σ. 65-74
2000 «Οι έννοιες της Ιστορίας. Από την ιστορική γνώση στην ιστορική κατανόηση», Μνήμων 22 (2000), σ.191-220.
2000 Διδακτική της ιστορίας. Στοχασμοί, διεργασίες και ζητούμενα, 1880-1980”, Τα ιστορικά 33 (2000), σ. 319-378
2000 "Διδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας. Ιστορικό ερώτημα και ανάπτυξη σχεδίων εργασίας", Φιλόλογος 102 (2000), σ. 590-606
2000 "Ένας ηλεκτρονικός τόπος ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", Σύγχρονη Εκπαίδευση 115 (2000), σ. 67-79
2000 "Εκπαιδευτικές διαδρομές στα ιστορικά μονοπάτια της πόλης της Θεσσαλονίκης", Θεσσαλονικέων Πόλις 3 (2000), σ. 59-80
2000 "Τοπικές ιστορίες στο σχολείο. Από το γενικό παρελθόν στο παρελθόν του τόπου", Σύγχρονη Εκπαίδευση 112 (2000), σ. 97-108
1999 «Μετά την εθνική ιστορία. Από τον εθνικό εαυτό στο ευρωπαϊκό εμείς. …για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας», Σύγχρονη Εκπαίδευση 104 (1999), σ. 47-58
1999 "Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας βάσης δεδομένων", Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορική & Εκπαίδευση, Ιωάννινα 1999, σ. 311-322 [σε συνεργασία με Αρμόδιο Τσιβά]
1999 «Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας: η περίπτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας», Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Θεωρητικά Προβλήματα και διδακτική προσέγγιση της ιστορίας, Αθήνα 1999, σ. 244 - 267
1998 «Ο λόγος για τα δικαιώματα των γυναικών», στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, Το φύλο των δικαιωμάτων. Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα 1998, σ. 21-27
1996 “Το Δεύτερο φύλο στην Αριστερά. Ντοκουμέντα και μνήμες από τη φεμινιστική παρέμβαση στην Οργάνωση του Ρήγα Φεραίου, 1974 - 1978”, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης (8), Νοέμβριος 1996, σ. 121-153
1996 «Ζητήματα φεμινιστικών προσεγγίσεων στην επιστήμη», στο ΑΠΘ, Ομάδα γυναικείων σπουδών, Γυναικείες σπουδές και η ευρωπαϊκή εμπειρία, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 93-100
1995 «Το υποκείμενο των δικαιωμάτων, το φύλο της πολιτικής, οι αποκλεισμοί της δημοκρατίας», Σύγχρονα Θέματα (57), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1995, σ. 28-31
1995 «Τα πολυμέσα στη διδασκαλία της ιστορίας», στο ΟΙΕΛΕ, Η διδασκαλία της ιστορίας και της γεωγραφίας στο δημοτικό σχολείο, Αθήνα 1995, σ. 44-54
1990 «Και στη Γαλλική Επανάσταση τα φύλα ήταν δυο», στο Κ.Μ.Α.Σ, Γαλλική Επανάσταση και σύγχρονη κριτική σκέψη, Αθήνα 1990, σ. 35 – 51
Go to top