Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αποπειράται τη σύνδεση του επιστημονικού με το διδακτικό αντικείμενο μέσα από την αναζήτηση των βασικών ιστορικών ιδιοτήτων έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται και εξελίσσονται στη μακρά διάρκεια του δυτικού χρόνου, από τη στιγμή που γράφονται οι πρώτες ιστορικές αφηγήσεις έως την εποχή που η ιστορία εντάσσεται στις μαθήσεις του σύγχρονου κόσμου. Αναδεικνύονται τα βασικά ιστοριογραφικά παραδείγματα και συνδέονται με την ιστορική συγκυρία που τα δημιούργησε. Ερμηνεύονται οι επιστημολογικές επιλογές και διερευνώνται οι επιδράσεις τους στη διαμόρφωση της ιστορικής νοοτροπίας των ανθρώπινων κοινωνιών. Ανιχνεύονται τα στερεότυπα που συγκροτούν στη συνέχεια τη δομή της ιστορικής εκπαίδευσης και τίθενται τα βασικά ιστορικά ερωτήματα που αφορούν στη συγκρότηση και εξέλιξη του διδακτικού αντικειμένου.

Go to top